ه گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، مکمل های تغذیه ای یک روش مداخله ای ساده و مؤثر در حیطه بهداشت عمومی است که در جهت کنترل بیماری های عفونی و انگلی در کودکان انجام می گیرد.

عبدالرضا رجایی فرد، مطالعه ای را با هدف تعیین تأثیر مکمل یاری بر رشد و تأثیر آن بر ابتلا به عفونتهای اسهالی و تنفسی کودکان انجام داده است.

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، بر روی ۶۲۸ کودک ۶ تا ۶۰ ماهه انجام شد. افراد مورد مطالعه به طور تصادفی به یکی از چهار گروه با ویتامین A ، «روی»، «روی و ویتامین A» و گروه کنترل تقسیم شدند و پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه حضوری با والدین و سنجش قد و وزن آنها، با استفاده از رگرسیون و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها حاکیست: مکمل یاری تأثیر مفیدی در افزایش وزن کودکان داشت و بیشترین و کمترین میانگین تفاوت وزنی به ترتیب در گروه های ویتامین A و کنترل دیده شد. اما اختلاف معنی داری در بین چهار گروه درمانی از نظر میانگین تفاوت قدی و طول دوره و میزان بروز بیماری های تنفسی و اسهالی وجود نداشت.

بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص شد: مکمل درمانی با ویتامین A و «روی» تأثیر مفیدی بر افزایش وزن کودکان دارد، اما در افزایش قد و پیشگیری از بیماری های اسهالی و تنفسی آنها تأثیر چندانی ندارد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 آبان 1390    | توسط: علی عظیمی    |    | نظرات()